55 ברכת מזל טוב

בס''ד
בשיר וקול תודה. נקדמה פניו בתודה ברכות אהובים. כטל רביבים. נשגר באהבים לידידינו היקר. הנכבד והנעלה המוכתר בכל מידה ומעלה. איש אשר רוח בו מוסר נפשו ורוחו להחיות כל נפש ונשמה מוכתר בנימוסין וקילוסין ובכל מידה נכונה. ה''ה
הר''ר אברהם לוי שליט''א
מנהל ארגון ‘'איגוד החסד והעזרה בארה''ק''
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו למזל טוב ובשעטומ’’צ
ברכותינו ותפילתינו שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעש''ט בדרך רביה''ק ולרוות נחת דקדושה ממנו ומכל יוצאי חלציו ולהמשיך תמיד במפעלותיו הטובות למען הכלל והפרט. ביתר שאת וביתר עוז ויזכה תמיד לברכת ה'. ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל כיד ה' הטובה ויראה תמיד רוב ברכה במעשי ידיו. אמכ''ר
הנהלת הארגון רבנן ותלמידהון
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

ברכת מזל טוב
מק”ט: 0623
גודל: A4