165 ברכת מזל טוב

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
נשגר בזה למעלת כבוד ידידנו הגדול מעוז ומגדול ראש וראשון לכל דבר שבקדושה המוכתר בכל מידה ומעלה נודע לשם ולתהילה ידיו רב לו להיות עושה ומעשה במפעלות צדקה נושא בעול יחיד ורבים בנפש חפצה ובסבר פנים יפות כביר בעצה להחיות כל נפש ונשמה לכל נדכא עוסק בצרכי ציבור באמונה המהולל ברוב התשבחות ידידנו עוז
הרבני התורני החשוב
מוה''ר אברהם הכהן שליט''א
ידיד נאמן לישיבתנו הקדושה
לרגל שמחת אפריון נישואי בנו החתן החשוב
יצחק יעקב שיחי'
מפארי ישיבת 'נזר אברהם'
יהי רצון ויעלה הזיווג יפה יפרח יתרומם ויתעלה וזכיותיו המרובים יעמדו לבני הזוג שיחי' כאלף המגן להתברך בכל טוב בסימן טוב ובמזל טוב אך ששון ושמחה בשמי מעונים
המשתתפים ושמחים בשמחתך
בני החבורה ובני הקהילה רבנן ותלמידהון
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

ברכת מזל טוב
מק”ט: 0622
גודל: A3